Voetbalschoenen dàoshǔ dì èr, jǐnjǐn zhǐshì bǐ bōlìwéiyǎ lái de

  • 2402/5000 Āgēntíng mènghuàn fēngxiàn nán mì méi xī zuì jiā pāidàng suīrán shuō āgēntíng guójiā duì zuò yōng xījiǎ jīn Real Madrid Jasje xuē, yìjiǎ zuì jiā shèshǒu, yǐjí xīrì lǐ yīngchāo de jīn xuē jiǎng dézhǔ, bùguò tāmen zài 2018 nián èluósī shìjièbēi nánměi qūyùxuǎn sài zhōng què jīnglìle hěn zhǎng yīduàn shíjiān de jìn qiú nán wèntí. Yīgòng 18 chǎng bǐsài guòhòu, āgēntíng guójiā duì cái dǎ rù 19 qiú. Zhèyàng de chéngjī, zài nánměi qū 10 zhī duìwǔ zhōng páimíng Voetbalschoenen dàoshǔ dì èr, jǐnjǐn zhǐshì bǐ bōlìwéiyǎ lái de hǎo yīxiē.2018 Nián de xiàtiān, wǒmen bùjīn yào wèn shéi huì shì méi xī zuì hǎo de fēngxiàn dādàng ne? Cóng ā kuí luō, yī guā yīn, dí bā lā, yī kǎ'ěr dí dào pǔ lā tuō, zhǔshuài sāng bǎolì xūyào jǐnkuài quèdìng yīgè héshì de rénxuǎn. [Shìjièbēi zhànshù bǎn] āgēntíng mènghuàn fēngxiàn nán mì méi xī zuì jiā pāidàng běn jiè nánměi qū shì yùsài shàng, āgēntíng de fēngxiàn dàpáimen zāoyù jìn qiú huāng, méi xī dǎ rù 7 qiú, dànshì tā de 6 wèi dādàng yīgòng cái jìnle 3 qiú. Gèng wèi kěbēi de shì, méi xī zhī Argentinië shirts wài jìn qiú zuìduō de shì míng bùjiàn jīngzhuàn de lǎo zhōngfēng pǔ lā tuō. [Ā kuí luō&dí bā lā: Zì dài qián yāo shǔxìng, āgēntíng qiánfēng dōu xǐhuān “ràng duìyǒu pǎo”] huòxǔ shì yīn wéi mǎ lā duō nà de yuángù, yīncǐ zhīhòu yīdài yòu yīdài de āgēntíng qiánfēngmen, dōu bèi péiyǎng chéng zì dài 10 hào shǔxìng de lèixíng. Chúle méi xī zhī wài, diǎnxíng de lìzi bāokuòle ā kuí luō, dí bā lā, shènzhì shì gēng niánqīng de mǎ jìng qiánfēng kē léi yà. [Shìjièbēi zhànshù bǎn] āgēntíng mènghuàn fēngxiàn nán mì méi xī zuì jiā pāidàng méi kǎ duō dài qiú qián chā de shíhòu, zhōnglù āgēntíng 4 dà gōngjí shǒu quēfá jiēyìng hé yídòng suīrán zhè chǎng āgēntíng duìzhàn zhìlì de bǐsài shì zài qiú duì huàn shuài zhīqián, dāngshí sāng bǎolì hái méi jiēshǒu qiú duì, dàn yīrán kěyǐ tǐxiàn chū āgēntíng fēngxiàn de yīxiē wèntí. Xūyào zhùyì de shì, dāng biān lù wèizhì yòu hòuwèi méi kǎ duō ná qiú de shíhòu, zhōnglù jíjié de shì āgēntíng zuì qiáng de 4 dà gōngjí shǒu Cleveland Cavaliers shirts méi xī, ā kuí luō, dí mǎ lì yǎ hé yī guā yīn. Méi xī hé ā kuí luō qíshí dōu shǔyú nà zhǒng jiàowéi xǐhuān zài zhōng chǎng jiē qiú de qián yāo lèixíng, dànshì tā liǎ xiànzài dōu bù dà xǐhuān kuàisù yídòng dào biān lù huòzhě lē bù wèizhì jiēyìng. Qiú duì zài jìngōng de shíhòu, quēfá zúgòu de biān lē bù pèihé, yě quēfá kuàisù chōngjí jìnqū de juéxīn, shì dǎozhì āgēntíng jìngōng bùlì de zhǔyào yuányīn. [Shìjièbēi zhànshù bǎn] āgēntíng mènghuàn fēngxiàn nán mì méi xī zuì jiā pāidàng méi kǎ duō qiáng tū guòchéng zhùgōng, zhōngjiān 4 dà gōngjí shǒu méiyǒu jíshí gēn jìn hé chōngjí jìnqū de yùwàng cóng dòng tú shàng kěyǐ kàn dé gèngjiā qīngchǔ yīxiē, ā kuí luó dì fēn qiú ràng biān lù de méi kǎ duō huòdé tuījìn jīhuì. Zài méi kǎ duō ná qiú de zhīhòu, ā kuí luō quēfá kuàisù qián chā de yìtú, tā qíshí gèng xǐhuān zài 30 mǐ qūyù de zhōnglù, dédào biān hòuwèi de héng chuán, ránhòu yóu tā lái zhǔdǎo yīxiē jìngōng de fǎ qǐ. Zhèyàng de yī zhǒng tī fǎ, gēn méi xī yǒuxiē lèisì. Dànshì dāng méi xī xūyào duìyǒu qù kuàisù chōngjí jìnqū, wèi tā lā kāi jiēyìng kōngjiān Real Madrid Jasje de shíhòu, què huì fāxiàn méiyǒu zhèyàng de duìyǒu. Shènzhì lián yī guā yīn, xiànzài yě biàn dé yǒuxiē “lǎnduò”, tā zài zhè cì jìngōng zhōng, yěshì háo wú dòuzhì. [Shìjièbēi zhànshù bǎn] āgēntíng mènghuàn fēngxiàn nán mì méi xī zuì jiā pāidàng měi yīgè zì dài qián yāo shǔxìng de āgēntíng gōngjí shǒu, zuìzhōng de jiéguǒ jiùshì ràng méi xī gèngjiā yuǎnlí jìnqū dāng dàjiā dōu xīwàng dí bā lā de chūchǎng zhīhòu, tā néng bǐ ā kuí luō pǎo dòng gèngjiā jījí yīxiē, cóng'ér zuò hǎo yǔ méi xī dādàng de gōngzuò. Dànshì shìshí shàng, dí bā lā zài ná qiú hé dài qiú tuījìn fāngmiàn shènzhì gèrén nénglì bǐ ā kuí luō yào chà. Tā gèng xǐhuān zài qián yāo huòzhě èr qiánfēng de wèizhì shàng, děngdài shèmén huòzhě zuìhòu yī chuán de jīhuì. Jiù xiàng zhè cì duìzhàn wūlāguī de bǐsài lǐ, dí bā lā zài wūlāguī de zhōng chǎng fángxiàn bèihòu, děngdàizhuó méi xī bǎ qiú sòng dào tā de jiǎoxià. [Shìjièbēi zhànshù bǎn] āgēntíng mènghuàn fēngxiàn nán mì méi xī zuì jiā pāidàng miàn duì wūlāguī de 442 fángshǒu, méi xī chuán dí bā lā bèi duàn dí bā lā zhèyàng de yī zhǒng zhàn wèi fāngshì, yóuyú yǎnxià āgēntíng zhōng chǎng nénglì bùzú. Rúguǒ dí bā lā bùnéng huí chè fǔzhù tuījìn dehuà, nà jiù biàn chéng méi xī bìxū huí chè. Jiéguǒ zhè cì dí bā lā yòng yī zhǒng děngdài méi xī jiějué duìshǒu fángxiàn nántí de fāngshì, ràng méi xī bùdé bù qiángxíng chōngjí wūlāguī mìjí de zhōnglù fángxiàn, zuìzhōng chūxiàn shīwù. [Yī guā yīn&yī kǎ'ěr dí: Bù xǐhuān lā biān jiēyìng de zhōngfēng, yòu quēfá zúgòu de qiǎng diǎn défēn xiàolǜ] nàme zài pāo kāi zì dài qián yāo shǔxìng de āgēntíng 10 hào shēngchǎnxiàn de pīliàng huà chǎnpǐn zhīhòu, wǒmen zàilái kàn kàn qiú duì shǐyòngguò de 2 míngqiánfēng qiúyuán yī guā yīn hé yī kǎ'ěr dí. Tā liǎ xiāngduì lái shuō dōu shì gèngjiā shàncháng zài jìnqū nèi qiǎng diǎn de lèixíng, yī guā yīn yěshì guòqù jǐ nián xiāngduì lái shuō gēn méi xī zuì yǒu mòqì de yīgè. Dàn zài lái dào 2017 nián hòu, yuè lái yuè pàng de yī guā yīn biàn dé yuè fǎ bù zài héshì méi xī. [Shìjièbēi zhànshù bǎn] āgēntíng mènghuàn fēngxiàn nán mì méi xī zuì jiā pāidàng yī guā yīn 3 cì juésài cuòshī dāndāo, ràng āgēntíng liánxù 3 gè xiàtiān yǐnhèn zuòwéi yī míngqiánfēng, zuìwéi guānjiàn de yīdiǎn shì wánchéng jìn qiú. Dànshì cóng 2014-2016 nián de 3 gè xiàtiān lǐ, yī guā yīn zài 3 chǎng juésài zhōng liánxù cuòshī bì jìn de dāndāo qiú jīhuì, kěyǐ shuō yīdìng chéngdù shàng shì āgēntíng “sān gè yàjūn” de zuìkuí huòshǒu. Zài zhèyàng de qíngkuàng xià, yǎnxià sāng bǎolì xuǎnzé qì yòng biàn dé gèng pàng, jiǎnshǎo pǎo dòng fànwéi de yī guā yīn, sìhū yě bùshì yī jiàn ràng rén yìwài de shìqíng. Bùguò sāng bǎolì de tìhuàn xuǎnzé shì yī kǎ'ěr dí, kěxí zhè míng zài yìjiǎ liánsài zhōng jìn qiú wú shǔ de dàpái qiánfēng què zài guójiā duì kēlì wú shōu. [Shìjièbēi zhànshù bǎn] āgēntíng mènghuàn fēngxiàn nán mì méi xī zuì jiā pāidàng dí mǎ lì yǎ guò rén hòu chuán zhōng, yī kǎ'ěr dí méi tī dào, dí bā lā zài jìnqū nèi dào sānjiǎo wèizhì, shǐdé méi xī tuì dào dà jìnqū xiàn zhī wài zhè cì āgēntíng de jìngōng zhōng, dāng dí mǎ lì yǎ sòngchū chuán zhōng de shíhòu, zhōnglù de yī kǎ'ěr dí qiǎng diǎn shèmén méi tī dào. Èr diǎn dào sānjiǎo de wèizhì shì dí bā lā, méi xī de wèizhì yǐjīng shì nàgè sān rén yītiáo zhíxiàn shàng de dà jìnqū xiàn de wàiwéi jiēyìng diǎn. Zhè qíshí yě kěyǐ fǎnyìng chū, dí bā lā chūchǎng dài gěi méi xī de wèizhì yǐngxiǎng. Rúguǒ āgēntíng ràng méi xī zài zuìhòu yī jí zhòng chèdǐ tuìchū jìnqū, wúlùn rúhé dōu bùshì yīgè míngzhì de zuòfǎ. Zài lìngwài yīgè fāngmiàn, xūyào zhùyì de jiùshì yī kǎ'ěr dí zài tā chūchǎng de 2 chǎng shì yùsài guānjiàn zhàn zhōng, lǚlǚ cuòshī qiǎng diǎn liángjī. Duìzhàn wěinèiruìlā bǐsài zhōng de jìn qiú, jūrán shì láizì yú duìshǒu hòuwèi de zì bǎi wū lóng, zhè ràng yī kǎ'ěr dí xiāngdāng gāngà. [Shìjièbēi zhànshù bǎn] āgēntíng mènghuàn fēngxiàn nán mì méi xī zuì jiā pāidàng méi xī chuán gěi dí mǎ lì yǎ fēn qiú dào lē bù de pà sī tuō léi, hòu zhě héng chuán gěi yī kǎ'ěr dí, guómǐ qiánfēng zài ná qiú shí shuāi dǎo yī kǎ'ěr dí zuìdà de wèntí shì tā de huódòng fànwéi tài xiǎole, tā zǒng shì xǐhuān tíngliú zài jìnqū zhōnglù hěn xiǎo de yīkuài qū yù zhōng. Zhè cì āgēntíng de jìngōng tóurùle hěnduō de bīnglì, zhídào pà sī tuō léi zài lē bù dǎkāile quēkǒu, zhīqián yīzhí zhàn zài zhōnglù děngdài de yī kǎ'ěr dí fāngcái yǒu suǒ yídòng. Jiéguǒ qíshí yě jiù píngyíle 2,3 mǐ de yī kǎ'ěr dí ná qiú de shíhòu jiù bùxìng shuāi dǎo, tā zài jìnqū nèn nénggòu jǐyǔ duìyǒu de bāngzhù wēihūqíwēi. Dāng yī kǎ'ěr dí bùnéng jìn qiú de shíhòu, sìhū tā xiǎndé háo wú zuòyòng. [Yīngxióng bù wèn chūchù: Héshì méi xī de cǎogēn qián fēng pǔ lā tuō hé pà wén] ràng rén gǎnjué yǒuxiē fèngcì de shì, yǎnxià āgēntíng guójiā duì zhōng, xiāngduì lái shuō zuìwéi héshì méi xī de qián fēng shì láizì yú nánměi sàichǎng de cǎogēn qiúyuán. Wúlùn shì pǔ lā tuō, pà wén, háishì yīn wéi zhòngshāng yǐjīng jīběn gàobié shìjièbēi de bèi nèi dé tuō, dōu zhǎnxiàn chūle gèng héshì méi xī de yīmiàn. Argentijnse fantasie is hard om de beste partner van Messi te vinden Hoewel de Argentijnse nationale team zitten Gouden Schoen La Liga, Serie A topscorer, en de voormalige Gouden Schoen winnaar in de Premier League, maar ze hebben een moeilijk doel probleem voor een lange tijd in de 2018 Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiewedstrijd in Rusland . Na in totaal 18 wedstrijden scoorde het Argentijnse nationale team 19 doelpunten. Dit resultaat, dat als beste uit de bus komt in de Zuid-Amerikaanse 10 teams, is alleen beter dan Bolivia. In de zomer van 2018 kunnen we niet anders dan vragen wie de beste spikerpartner van Messi is? Van Sergio Aguero, Higuain, Di Bala, Ica Jordi naar Prato coach Sampaoli nodig hebben om een ​​geschikte kandidaat zo snel mogelijk te identificeren. [WK tactische plaat] Argentijnse fantasiekant moeilijk om de beste partner van Messi te vinden Dit jaar is de Zuid-Amerikaanse World Cup, de grootste namen van Argentinië getroffen door een goal droogte spits, Messi scoorde zeven goals, maar zijn partner van zes een totaal van slechts drie doelpunten. Des te meer jammer, het grootste doel buiten Messi is het weinig bekende oude centrum Prato. Aguero & DiBara: eigen bezit aan de voorkant, Argentijnse spits houdt van "Laat teamgenoten rennen"] Misschien omdat van sake Maradona's, dus na generaties van de Argentijnse spits die zijn opgeleid om hun eigen type 10 pand te brengen. In aanvulling op Macy's, typische voorbeelden zijn onder andere Sergio Aguero, Di Bala, zelfs jonger Atletico Madrid spits Correa. [WK tactische plaat] Argentijnse fantasiekant moeilijk om de beste partner van Messi te vinden Toen Mercado de bal naar voren bracht, misten de vier grote aanvallers van Centraal-Argentinië collusie en beweging Hoewel dit spel Argentinië spelen tegen Chili in het team voor de coaching te veranderen, wanneer Sampaoli niet voorbij het team te nemen, maar nog steeds weerspiegelen een deel van de problemen van de Argentijnse spits. Opgemerkt dient te worden dat wanneer de vleugel rechtsback positie Mercado de bal, midden opbouw is het sterkst in Argentinië 4 grote spits Lionel Messi, Sergio Aguero, Di Maria en Higuain. Lionel Messi en Sergio Aguero in feite behoren tot de soort meer als de bal op het middenveld spelmaker type, maar Ze houden niet van het nu snel naar de vleugel ribben of collusie positie. Wanneer het aanvallende team, het gebrek aan adequate randribben, een gebrek aan wil om snel het gebied beïnvloeden, is de belangrijkste oorzaak van negatieve aanval Argentinië. [WK tactische plaat] Argentijnse fantasiekant moeilijk om de beste partner van Messi te vinden Het aanvalsproces van Mercado helpt, de middelste vier aanvallers hebben niet onmiddellijk gevolg gegeven aan de wens om het beperkte gebied te beïnvloeden De aangedreven kaart kan duidelijker worden gezien, laat Aguero bal Mercado trottoirs krijgen de kans om door te gaan. Na Mercado de bal, Sergio Aguero gebrek van het voornemen om snel vooruit loopt, hij eigenlijk de voorkeur aan het middelste gedeelte van 30 meter, om cross vleugelverdediger te krijgen, en vervolgens door hem aan een aantal van de offensief te leiden. Dit soort schoppen, met Messi enigszins vergelijkbaar. Maar als teamgenoot Lionel Messi moeten snel invloed hebben op de omgeving, zoals hij de heimelijke verstandhouding ruimte geopend, maar zal geen dergelijke teamgenoot vinden. Zelfs Higuain, nu ook een beetje "lui", hij in deze aanval, is er geen vechtlust. [WK tactische plaat] Argentijnse fantasiekant moeilijk om de beste partner van Messi te vinden Argentinië, elke aanvaller met de voorste middelattributen, het eindresultaat is om Messi verder weg te laten van het beperkte gebied Als we willen allemaal Diba La verschijningen, kan hij Biakuiluo loopt meer positief getal, dus een goede partner met het werk van Macy's. Maar eigenlijk is Dibara erger dan Aguero om de bal te nemen en naar voren te dribbelen. Hij geeft de voorkeur aan een middenvelder of een tweede voorste positie, wachtend op een schot of een laatste kans. Net als de wedstrijd tegen Uruguay, de Uruguayaanse middenvelder Di Bala achter de verdediging, wachtend op Messi krijgt de bal aan zijn voeten. [WK tactische plaat] Argentijnse fantasiekant moeilijk om de beste partner van Messi te vinden Tegenover de 442 verdediging van Uruguay was Lionel Messi Di Barra gebroken Dibala zo'n manier van staan, vanwege het huidige gebrek aan capaciteit op het Argentijnse middenveld. Als Deborah niet terug kan trekken, moet Messi zich terugtrekken. De resultaten van deze Diba La Messi in een wachtende modus om het probleem van de tegenstanders verdediging op te lossen, had Messi de impact van de Uruguay dichte centrale verdediging, eventueel fouten gedwongen. [Higuain & Ica Jordi: niet graag aan de kant van het midden onderlinge afstemming, gebrek aan adequate Qiangdian scoren efficiëntie] Dan na dat komt opzij Argentijnse spelmaker schrijven het grootste deel van de 10-productlijn, we kijken naar het team gebruikte twee spits Higuain en Ica Jordi. Ze zijn relatief beter in het strafschopgebied Qiangdian soort, Higuain ook in de afgelopen jaren, relatief gezien is er een stilzwijgende afspraak met Lionel Messi de meeste van. In 2017 wordt hoe meer vet Higuain meer en meer niet langer geschikt voor Messi. [WK tactische plaat] Argentijnse fantasiekant moeilijk om de beste partner van Messi te vinden Higuain miste de laatste drie finales, dus Argentinië voor drie opeenvolgende zomerse wrok Als een spits is het belangrijkste punt om het doel te bereiken. Maar vanaf 2014--2016 jaar 3 zomer, Higuain in de laatste drie wedstrijden op rij miste de kans om enkele bal zal treden, kan worden gezegd dat Argentinië "drie runner-up," de dader tot op zekere hoogte. In een dergelijk geval, nu verlaten Sampaoli kiezen om dikker te worden, het verminderen van de lopende reeks van Higuain, lijkt het niet een verrassende ding. Echter alternatief voor Sampaoli is Ica Jordi, maar de naam van de doelen in de Serie tal van grote namen spits, maar mislukte oogst in de nationale ploeg. [WK tactische plaat] Argentijnse fantasiekant moeilijk om de beste partner van Messi te vinden DiMaria buitengewoon na de overgang niet geschopt Ica Jordi, Di Bala omgekeerde driehoek positie in het gebied, zodat de lijn van het gebied buiten teruggetrokken Macy De Argentijnse aanval, toen Di Maria stuurde pas, het midden van Ica Jordi Qiangdian schot niet schoppen. Twee punten omgekeerde driehoek positie Di Bala, perifere ligging Macy wordt reeds steun aan de drie-punts lijn of gebied op een rechte lijn. In feite kan dit ook het uiterlijk van Biebala weerspiegelen dat Messi invloed heeft gebracht. Als Argentinië Messi helemaal uit de doos laat komen, is het in elk geval geen verstandige zet. In een ander aspect om op te merken is dat hij in Ica Jordi twee wedstrijden een belangrijke slag in de World Cup gespeeld, heeft herhaaldelijk gemiste kansen Qiangdian. Battle Venezuela spel doel, komt eigenlijk van eigen doel de rivaliserende verdediger, die Ica Jordi heel pijnlijk maakt. [WK tactische plaat] Argentijnse fantasiekant moeilijk om de beste partner van Messi te vinden Massey DiMaria voorbij de bal naar de rib Pastore, die steken naar Ica Jordi, Inter spits wanneer de bal viel Het grootste probleem is dat hij Ica Jordi omvang van de activiteiten is te klein, hij houdt altijd om te verblijven in een kleine afgesloten weg gebied. De Argentijnse aanval steken veel kracht, totdat de rib Pastore de kloof geopend, tot het midden stond te wachten Ica Jordi was net verhuisd. In feite zal de resultaten te vertalen in staat om een ​​beetje te zijn teamgenoten in het strafschopgebied helpen geven 2,3 meter Ica Jordi helaas de bal toen hij viel, was hij. Als Icardi niet kan scoren, lijkt het erop dat hij geen effect lijkt te hebben. [Bron vroeg geen helden: geschikt Macy's achterban naar voren Prato en Pavon] Sommige mensen voelen de ironie is, nu de Argentijnse nationale ploeg, relatief gezien, de meest geschikte Macy spits uit Zuid-Amerika stadion grass-roots-spelers. Of Prato, Pavan, of omdat blessures hebben in principe afscheid van de World Cup Benedetto, tonen meer geschikte Macy's kant. Dus, als je een voetbalfan, zoals de vertegenwoordiger van uw loyaliteit aan een bepaald team, dan kun je investeren in een kopie van de T-shirts zijn goedkoop goed. Voor meer informatie over de T-shirts, kunt u terecht op:http://www.mooistevoetbalshirts.nl/